Förslag på hur brottslighet mot välfärdssystemen ska stoppas

15 Jun 2017 08:08720

Lars-Erik Lövdén, regeringens utredare, berättar om översynen av välfärdsstatens förmåga att stå emot organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet.
Lars-Erik har lett arbetet och presenterade i maj 2017 utredningen ”Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra”. I utredningen föreslås en rad åtgärder som ska förebygga, förhindra, upptäcka och bekämpa organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet som riktas mot välfärdssystemen. Utredningen anser att det idag inte finns tillräckliga förutsättningar för myndigheter att bekämpa välfärdsbrottsligheten och att det förekommer felaktiga uppgifter i register som ligger till grund för utbetalningar. De har även kommit fram till att myndigheter inte har tillräckliga möjligheter att kontrollera om inrapporterade uppgifter är korrekta. Syftet med förslagen är att kunna säkerställa en korrekt användning av offentliga medel samt att effektivt förebygga och beivra brottslighet av detta slag.

Read more