Commercial
LIVE00:00/00:00
Anders Karlsson 

Hej Johanna, när läggs sändningen ut eller finns den någon annan stans?

Johanna Karlén, SKL 

Sändningen kommer att läggas ut i efterhand senare i veckan. Finns inte tillgänglig riktigt än :-)

Anette Sollén 

Var kan jag se denna sändning nu i efterhand? Fungerar inte nu...

Pia Aspemo 

Vad gäller för klasslistor vid tex friluftsdagar där närvaron eller annat sedan ska föras in i ett system, ska varje sådan lista finnas med i en registerförteckning?

Emma Larsson 

Vi undrade vem som upprättar avtalen mellan dokumentationsappar och förskolan, ni svarade kommunen men att fristående förskolor gör egna? Vem tar vi hjälp av för att upprätta ett sådant avtal?

Annette Olofsson 

Till admin: hittar inte beskrivningen av känsliga personuppgifter som nämnts i samtalet. Var hittar jag den?

Emma Larsson 

Jag menar upprättandet av avtalen mellan dokumentationsappar och förskolan, ni sa kommunen men vad gäller oss fristående förskolor?

Admin Emma Patel 

Nu stänger vi chatten. Tack för att ni tittade och vi kommer lägga ut svaren här: https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digitaliseringskola/dataskyddsforordningenskola.14377.html

Elisabet Hedenbergh 

Om vi skall lämna ut uppgifter till SCB är det en behandling som skall registreras i förteckningen?

B N O L 

Datorer, kopieringsapparater, scanners osv som kan ha hanterat dessa känsliga personuppgifter enligt GDPR. Vad gäller när de prylarna "har gjort sitt" och skall bytas ut? Någon särskild destruktion?

Emma Larsson 

Uppföljning - vad gäller för fristående förskolor angående avtalen?

Pamela Sturesson 

Om man på förskolan i sin lärplattform arbetar med att dokumentera med hjälp av portfolio vad gäller då för hur barnen får synas på bild i andra barns portfolio? Exempelvis förekommer ofta fler än ett barn på en bild som visar på ett lärande.

Stefan Ahlqvist 

Följdfråga spara bilder förskola: Då kan det alltså finnas att laglig grund för sparande bilder. Då tillkommer det att man kanske vill spara bilder i googles tjänster, kan det fortfarande vara en laglig grund att spara bilderna där? Antar att det tillkommer andra parametrar då?

Annette Olofsson 

Räknas för- och efternamn som 2 sökingångar? Och hur är det med gamla saker som vi har sparat på datorer etc, är det bara fr.o.m 25 maj, eller gäller lagen även bakåt med det som vi sparar?

B N O L 

Förtydligande till klassresa fråga: det är för att veta om det händer något under pågående resa

Natalia Carlsson 

Hej! Får SFI-lärare lämna information om elevers frånvaro över till Arbetsförmedlingen?

Emma Larsson 

Hur upprättar vi ett avtal mellan exempelvis en dokumentationsapp och förskolan, finns det mall för detta och vem bär ansvaret för att utgöra det?

Annette Olofsson 

Två frågor:

B N O L 

Vid en klassresa som skolan håller i och ansvarar för och genomför så tänker jag att skolan behöver ha med "all" information om eleverna som är med på resan. Personalia, ev sjukdomar, allergier, kontaktinfo till vårdnadshavare, osv. Hur kan man göra det på ett säkert och bra GDPR-sätt ?

Tommy Waestander 

bilder med vad barnen gör men finns även bilder på deras plats md namn

Cecilia Alexandersson 

Hur länge får jag spara en lista med elever som ska börja f-klass till hösten. Kan vara bra att veta hur jag gjorde nästa år, men då antar jag att det syftet redan är förbrukat då de redan börjat i f-klass...

B N O L 

När vi pratar om "säkra plattformar" osv. Pratar vi bara om själva plattformen som sådan (IT-programmet eller liknande) som sådant, eller är det också att det bör vara VPN, att man bör säkerställa att server som systemet ligger på är fysiskt i Sverige, osv. Dvs att allt egentligen är en bredare fråga än "bara" programmet/tjänsten ?

Jessicka Sörmling 

Fråga från särskolan: Om försäkringskassan begär uppgifter om hur elever fungerar av skolan (som grund för beräkning av rätt till personlig assistans). Ska dessa lämnas ut? Samtycke från v-havare finns. Uppgifterna är integritetskänsliga och har inte med undervisning att göra.

Stefan Ahlqvist 

Om en förskola behöver spara bilder i syfte att använda de i en digital verksamhetslogg (Schoolsoft) vid ett senare tillfälle. Då antar jag att det går under samtycke? Annars får man gå tillbaka till att bara visa upp vad barnen gör och inte ta bilder på själva barnen för att undvika och gå runt lagstiftningen.

Tommy Waestander 

hur gör man med lärväggar med ansiktsbilder på avdelningars väggar på förskolan? är det att minimiera, inte alls eller ok?

Hanna-Mia Hellberg 

Tidigare sa en att scannern lagrade uppgifter. Är det säkert numera tror ni.

B N O L 

Är det ok att vårdnadshavare sms:ar till lärare att elev är sjuk och inte kommer (istället för mail) ?

Lotta Holmström 

Är inte GDPR teknikneutral? Dvs en papperslista med personuppgifter bör också registerföras och bedömas utifrån GDPR?

Jenny Larde 

Just modersmål ska iofs inte visas för hela klassen, men sammantaget så finns ju myckt integritetskänslig info i en lärplattform.

Susanne Thunell 

Skolan i Zurich vill ha stipendiaternas passnummer. Vi samlar in- fyller i ett dokument på mitt dataskrivbord och skickar till skolan skolan i Zurich. Är detta ok?

Jenny Larde 

Schema i SchoolSoft finns tillgängligt för hela klassen och alla kopplade lärare t ex. (Det finns ju också hälsouppgifter i SchoolSoft, vid frånvaro t ex "sjuk".) Sammantaget kan också info i SchoolSoft anses som integritetskänslig, då skriver datainspektionen så här: "Om skolans IT-system är tillgängligt via internet, och systemet innehåller integritetskänsliga uppgifter, krävs det särskild god IT-säkerhet. Det innebär att skolan måste försäkra sig om att det verkligen är rätt personer som får åtkomst till uppgifterna och att överföringen sker på ett säkert sätt. Skolan måste använda sig av stark autentisering" Det har vi tolkat som att vi måste ha tvåfaktorsinlogg.

Maria Jakobsson 

Ni var inne på detta ämne för en stund sedan, men tänker att ni gärna får förtydliga. I grundskolan registreras i en e-tjänst om elever har beviljad frånvaro eller inte. I förskolan finns inte gemensamma rutiner på samma sätt. Får förskolor uppmana vårdnadshavare att maila eller sms:a till förskolan vilken sjukdom som barnen har, om de är sjuka och inte kommer till förskolan?

GD PR 

Får man mejla inloggningsuppgifter enligt den rutin som vi har på kommunen t ex inloggningsuppgifter för en elev till lärare.

B N O L 

Finns det någon sammanställning över vad som är huvudmannens ansvar, vad som är rektors ansvar, vad som är lärares ansvar, osv. Eller är allt enligt "lokala bestämmelser" ?

Susanne Thunell 

En skola i Schweiz önskar kopior på föräldrars pass, för att underåriga elever skall få bo på ett elevhem. Får man som administratör scanna in och skicka dem?

Linda Plarsson 

Får man begära in barns vistelse på ex. fritids genom att skicka ut en enkät i Google forms? Uppgifter som begärs in är barnets namn, klass och vilka tider som barnet kommer att vara på fritids. I slutändan blir detta en lista med de begärda uppgifterna på.

B N O L 

Åtgärdsplaner (vid någon typ av problem eller annat ärende) som upprättas i skola där rektor, lärare, vårdnadshavare och kanske elevhälsa är inblandade. Hur kan man hantera det IT-mässigt så att alla parter får del av underlaget? Jag antar att det efter GDPR inte är ok att maila sådana planer, eller ?

Cecilia Alexandersson 

Skolan ger ut en skolkatalog med klass, namn, adress, telefonnummer till alla vårdnadshavare i pappersformat. Är det ok enligt GDPR? Vad är det lagliga syftet?

Susanne Thunell 

Bra! Behov finns.

Pär Sundström 

Visa upp barns vistelsetider har förskolan alltid gjort via papperslista i hallen. Blir det någon skillnad om detta görs på en digital skärm i hallen?

Hanna-Mia Hellberg 

Vad bör jag som skolsköterska tänka på

Frida Sjögren 

Sparade protokoll räknas det under allmänt intresse dom kan ibland sparas på flera ställen t,ex webben eller e-post. De kan innehålla personuppgifter i vissa fall, hur bör detta hanteras?

Susanne Thunell 

Vi har fått svar på detta tidigare av er

Tommy Waestander 

Behöver man inhämta nytt samtycke för olika delar i förskolan eller räcker ett generellt samtycke att behandla alla personuppgifter?

Jenny Larde 

Om man t ex har schema i lärplattform, SchoolSoft t ex, så finns förmodligen modersmål där = känslig personuppgift. Jag har förstått det som att det då krävs tvåfaktorsinlogg, är det så?

Viktor Möller 

Behövs samtycke för en lärplattform eller räcker det med information över varför den skall användas?

Elisabeth Olofsson 

Vilken rättsliggrund skall man använda använda vid för ansökan till förskola? Vad skall jag skriva i registerförteckningen?

Admin Emma Patel 

Mall för att införa en ny IT-tjänst hittar du här (under webbsändningen): https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digitaliseringskola/dataskyddsforordningenskola.14377.html

Annika Lindblom 

Vad gäller med PUB-avtal med t ex Skolverket? Skolinspektionen? SCB, Interkommunala elever som behandlas av andra kommuner/privata förkolor och skolor?

Susanne Thunell 

Hur ser ett samtycke ut i skolan? Exempelvis att få skicka klasslistor

Susanne Thunell 

2. En yrkesutbildning eller någon annan vill ha elevers namn och adresser för utskick av reklam till utbildning, får man lämna ut det?

B N O L 

Ni beskrev i början av webbinariet lite om sjuk elev. IT-mässigt: är det ok att det på bildskärm i skolan visas vilka som är sjuka eller frånvarande av andra skäl idag för att lärare och elever skall veta vilka i klassen som är borta/närvarande. Plats typ entré/hall där alla passerar så att alla blir uppdaterade på vilka som är frånvarande idag. Är det ok i "skolgemensamt utrymme" ?

Susanne Thunell 

1. Får man skriva namn i e-post mellan personal på skolan? (Viss personal skriver inte elevers namn utan bara första bokstaven)

Elisabeth J 

Vad krävs för inloggning i en lärplattform t ex Schoolsoft där allt är allmänna handlingar?

Tommy Waestander 

med tanke på vår starka sekretess

Tommy Waestander 

Hur fungerar det med olika lärplattformer och GDPR? Tänker kring dokumentation i förskola.

Malin Bergström 

Om andra myndigheter som t ex CSN eller försäkringskassan vill ha uppgifter av oss. Behöver vi samla in dem o ge till berörd myndighet?

Frida Sjögren 

Kontaktuppgifter så att de kan kontakta vikarier vid behov.

Malin Bergström 

Vad är skillnaden mellan integritetskänslig information och information enligt GDPR?

Malin Bergström 

Hej,

Elisabeth Olofsson 

Hur gör man med klasslistor som skickas till vårdnadshavare? Måste vi ha samtycke för det eller är det något som ingår i allmänt intresse

B N O L 

Outlook -kontakter. Om jag har en jobbtelefon som är kombinerad jobb och privat, innebär det någon risk gällande personuppgifter om man blandar privat och skola ?

Viktor Möller 

Tack iaf!

Viktor Möller 

Förstår att det säkerligen är skillnad på ex. anställda och vårdnadshavare.

GD PR 

Får man mejla Personnummer och namn via Outlook ?

Frida Sjögren 

Om det finns en samordnare som tar emot vikarier för alla förskolor och uppgifterna sedan ska fördelas ut till förskolorna. Hur gör man då på bästa sätt?

Viktor Möller 

Precis, sändlista!

B N O L 

IT-tjänsten Schoolsoft, är den godkänd som system att hantera personuppgifter inkl känsliga personuppgifter i?

Linda Plarsson 

Har ni någon bra checklista inför nyanskaffning av programvara/appar?

Viktor Möller 

Om vi som kommun använder oss av Outlook där alla anställda finns och är sökbara inom - är det då fritt fram att ha en adresslista sparad?

Viktor Möller 

Om jag har en lista med endast en sökingång - behöver jag då registrera den?

Viktor Möller 

Hej! Hur skall man tänka kring skolfoto och samtycke?

Linda Plarsson 

Har ni koll på G-suite? Vad får man och vad får man inte göra i G-suite?

Admin Emma Patel 

Ni får gärna ställa frågor! Frågor som vi kan svara på direkt tar vi upp i sändningen och resterande frågor svarar vi skriftligt på.

Admin Emma Patel 

Mall för registerförteckning samt webbsändning om hur du fyller i mallen hittar ni under punkt 4 här: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen.12704.html

Admin Emma Patel 

Hej Linda! Ni kommer att kunna se sändningen i efterhand.

Linda Plarsson 

Kommer detta webinar ligga ute så att man kan kika på det i efterhand också?

Admin Emma Patel 

Välkommen till dagens sändning. Tyvärr kan inte Staffan Wikell vara med och denna sändning kommer att bli förkortad. Vi kommer därför inte heller kunna svara på alla frågor direkt i sändningen men ni får gärna ställa frågor och så svarar vi på dem skriftligt inom ett par veckor. Vi ber om ursäkt för detta men ni kommer att få svar. Vi kommer att lägga ut svaren här: https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digitaliseringskola/dataskyddsforordningenskola.14377.html

-