Live calendar


18
DEC

08:00

22
JAN

04:00

7eb0d406-94b1-45be-9591-a9c2529b1f2a

Vägen till ett värdigt liv för nollplacerade

Välkommen till en webbsändning den 22 januari 2018 om hur personer utan
sjukpenninggrundande inkomst ska få tillgång till rehabilitering och ett värdigt liv
Sjuk men ingen rätt till sjukpenning, samtidigt ingen tillgång till rehabilitering. Så ser situationen ut för många så kallade nollplacerade. Men det finns metoder för att arbeta effektivt med dessa frågor. Problemet är att alltför få kommuner känner till hur man kan göra. Välkomna till en halvdags webbsändning om effektiva metoder för att arbeta med personer utan sjukpenninggrundande inkomst, så kallade nollplacerade.
Runt 60 procent av de kommuner som svarade på en enkät från SKL 2017 menar att de saknar tydliga strategier för att arbeta med nollplacerade. Många hamnar mellan myndigheter vilket gör att de inte får tillgång till rehabilitering. Det är kommunen som ansvarar för individens försörjning och som därigenom har störst incitament att hjälpa personen ut i egen försörjning men det är Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som har störst kompetens och resurser på området och dessa aktörer behöver tillsammans med hälso- och sjukvården samordna sig runt personerna med behov.
Att uppmärksamma och arbeta aktivt med människor som står utanför arbetsmarknaden och är sjukskrivna utan rätt till sjukpenning är viktigt inte enbart ur ett mänskligt etiskt rättviseperspektiv utan också ur ett samhällsekonomiskt. 2010 utgjorde de nollplacerade 1/5 av det totala biståndet. Under webbsändningen får vi ta del av framgångsrika metoder som Halmstadsmodellen samt andra goda exempel från bland annat Malmö. Det finns möjlighet att ställa frågor via chatt och webbsändningen kan även ses i efterhand.

22 Jan 2018 04:00 - 22 Jan 2018 06:00

OnlineOffline0admin MP & POX, Karin Falck

29
JAN

04:00

29
JAN

07:30

29
JAN

10:00

7eb0d406-94b1-45be-9591-a9c2529b1f2a

Webbsändning Vård- och omsorgsnytt - 29 januari 2018

29 Jan 2018 10:00 - 29 Jan 2018 11:00

OnlineOffline0admin MP & POX, Karin Falck

30
JAN

04:00